main banner  main banner  main banner  
main banner  main banner  main banner  
다음
이전
 

Curation

Collection Collection

 • [박상희] 홍콩 밤품경
  품절
  상품명 : [박상희] 홍콩 밤품경
  • 상품요약정보 : #도시의밤 #화려함의역설 #시트지커팅
  • 판매가 : 1,860원
  • 재료 : Acrylic on canvas, Vinyl sheet cutting
  • 작품사이즈 : 97x194cm
  • 총 SQ : 18,818.00 SQ
  • SQ잔량 : 18629개
 • [박상희] 소호거리
  품절
  상품명 : [박상희] 소호거리
  • 상품요약정보 : #도시의밤 #화려함의역설 #시트지커팅
  • 판매가 : 1,425원
  • 재료 : Acrylic on canvas, Vinyl sheet cutting
  • 작품사이즈 : 130x162cm
  • 총 SQ : 21,060.00 SQ
  • SQ잔량 : 21023개
 • [박상희] 홍콩 소호 밤
  품절
  상품명 : [박상희] 홍콩 소호 밤
  • 상품요약정보 : #도시의밤 #화려함의역설 #시트지커팅
  • 판매가 : 1,534원
  • 재료 : Acrylic on canvas, Vinyl sheet cutting
  • 작품사이즈 : 145.5x112cm
  • 총 SQ : 16,296.00 SQ
  • SQ잔량 : 16279개
 • [박상희] 홍콩 소호거리
  품절
  상품명 : [박상희] 홍콩 소호거리
  • 상품요약정보 : #도시의밤 #화려함의역설 #시트지커팅
  • 판매가 : 1,125원
  • 재료 : Acrylic on canvas, Vinyl sheet cutting
  • 작품사이즈 : 200x200cm
  • 총 SQ : 40,000.00 SQ
  • SQ잔량 : 39998개
 • [박상희] Hongik Univ. street 박준미장
  품절
  상품명 : [박상희] Hongik Univ. street 박준미장
  • 상품요약정보 : #도시의밤 #화려함의역설 #시트지커팅
  • 판매가 : 2,342원
  • 재료 : Acrylic on canvas, Vinyl sheet cutting
  • 작품사이즈 : 73x117cm
  • 총 SQ : 8,541.00 SQ
  • SQ잔량 : 8529개
 • [박상희] 홍대앞 바이더웨이
  품절
  상품명 : [박상희] 홍대앞 바이더웨이
  • 상품요약정보 : #도시의밤 #화려함의역설 #시트지커팅
  • 판매가 : 4,359원
  • 재료 : Acrylic on canvas, Vinyl sheet cutting
  • 작품사이즈 : 130x30cm
  • 총 SQ : 3,900.00 SQ
  • SQ잔량 : 3824개
 • [박상희] 홍콩 스트릿
  품절
  상품명 : [박상희] 홍콩 스트릿
  • 상품요약정보 : #도시의밤 #화려함의역설 #시트지커팅
  • 판매가 : 946원
  • 재료 : Acrylic on canvas, Vinyl sheet cutting
  • 작품사이즈 : 162.2x390.9cm
  • 총 SQ : 63,403.98 SQ
  • SQ잔량 : 63401개
 • [문창배] 시간-이미지 01
  품절
  상품명 : [문창배] 시간-이미지 01
  • 상품요약정보 : #제주 #몽돌 #정신수양
  • 판매가 : 1,589원
  • 재료 : Acrylic on canvas, scalpal
  • 작품사이즈 : 97x162.2cm
  • 총 SQ : 15,733.40 SQ
  • SQ잔량 : 15731개
 • 아트스탁 100인전

  한국작가 100명의 작품 공모전 오픈!
   
 • 2차 공모전 OPEN

  22.01.07 ~ 종료시까지
   
 • 아티피디아 Vol.1 발간

  아트스탁의 메거진
   
 • 1차 공모전 종료

   

Media